تصويب نامه در خصوص ايجاد فرمانداري ويژه در شهرستان هاي كازرون و مرودشت استان فارس

مصوب 1398/07/10 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص ايجاد فرمانداري ويژه در شهرستان هاي كازرون و مرودشت استان فارس
مصوب 1398,07,10

هيأت وزيران در جلسه 10 / 7 / 1398 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
وزارت كشور موظف است در شهرستان هاي كازرون و مرودشت استان فارس، فرمانداري ويژه داير كند.

معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيري