تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري استان خراسان رضوي

مصوب 1399/02/21 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تقسيمات كشوري استان خراسان رضوي
مصوب 1399,02,21

هيأت وزيران در جلسه 21 /2 /1399 به پيشنهاد شماره 159040 مورخ 30 /8 /1397 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 1362 – تصويب كرد:

الف – دهستان حشمتيه به مركزيت روستاي حشمتيه از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي زير مطابق نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در بخش زبرخان شهرستان نيشابور استان خراسان رضوي ايجاد مي شود:
1 – حشمتيه 2 – ديش ديش 3 – عصمت آباد 4 – حسين آباد 5 – جهان آباد 6 – فخرآباد 7 – احمدآباد 8 – حصارآباد 9 – كلاته قنبر 10 – نوبهار 11 – عزيزيه 12 – ابراهيم آباد 13 – جنب آباد 14 – چاه شماره دو جهان آباد 15 – چاه عميق شماره دو قربان مرداي 16 – مزرعه رحيميان 17 – رباط كلاته .

ب – بخش اسحاق آباد به مركزيت روستاي اسحق آباد از تركيب دهستان هاي اسحاق آباد و حشمتيه در شهرستان نيشابور ايجاد مي شود.

پ – شهرستان زبرخان به مركزيت شهر قدمگاه از تركيب بخش هاي زير ايجاد مي شود:
1 – بخش مركزي به مركزيت شهر خرو شامل دهستان هاي زبرخان و اردغش.
2 – بخش اسحاق آباد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

نقشه