قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران

مصوب 1316/08/16 مجلس شوراي ملي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون
تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران
مصوب شانزدهم آبانماه 1316

ماده اول (اصلاحي 19ˏ10ˏ1316)- كشور ايران مطابق نقشه و صورت ضميمه بده استان و چهل و نه شهرستان تقسيم ميشود هر استان مركب از چند شهرستان و هر‌شهرستان مركب از چند بخش و هر بخش مركب از چند دهستان و هر دهستان مركب از چند قصبه و ده خواهد بود.

ماده دوم (اصلاحي 19ˏ10ˏ1316)- استانهاي كشور و شهرستان هاي تابعه آنها عبارتند از:

1 (اصلاحي 19ˏ10ˏ1316)- استان يكم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - زنجان 2 - قزوين 3 - ساوه 4 - سلطان‌آباد 5 - رشت 6 – شهسوار .

2 (اصلاحي 19ˏ10ˏ1316)- استان دوم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - قم 2 - كاشان 3 - تهران 4 - سمنان 5 - ساري 6 – گرگان .

3 (اصلاحي 19ˏ10ˏ1316)- استان سوم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - تبريز 2 - اردبيل.

4 (اصلاحي 19ˏ10ˏ1316)- استان چهارم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي
1 - خوي 2 - رضائيه 3 - مهاباد 4 - مراغه 5 – بيجار.

5 (اصلاحي 19ˏ10ˏ1316)- استان پنجم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - ايلام 2 - شاه‌آباد 3 - كرمانشاهان 4 - سنندج 5 - ملاير 6 – همدان .

6 (اصلاحي 19ˏ10ˏ1316)- استان ششم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - خرم‌آباد 2 - گلپايگان 3 - اهواز 4 - خرمشهر.

7 (الحاقي 19ˏ10ˏ1316)- استان هفتم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي
1 - بهبهان 2 - شيراز 3 - بوشهر 4 - فسا 5 - آباده 6 - لار

8 (الحاقي 19ˏ10ˏ1316)- استان هشتم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي
1 كرمان 2 - بم 3 - بندرعباس 4 - خاش 5 - زابل.

9 (الحاقي 19ˏ10ˏ1316)- استان نهم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي .
1 - بيرجند 2 - تربت حيدريه 3 - مشهد 4 - قوچان 5 بجنورد 6 - گناباد 7 - سبزوار.

10 (الحاقي 19ˏ10ˏ1316)- استان دهم كه تشكيل ميشود از شهرستانهاي
1 - اصفهان 2 - يزد.

تبصره 1 - وزارت داخله شهرستانها را با رعايت عده سكنه مساحت و وضعيات طبيعي به بخشهائي تقسيم و بعدا عده قطعي بخش ها را براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد ميكند.

تبصره 2 - وزارت داخله ميتواند با تصويب هيئت وزراء تقسيمات داخلي كشور يا مركز آنها يا حدود شهرستانها را تغيير دهد و پس از آزمايش و رفع نواقص تقسيمات قطعي را براي تصويب تقديم مجلس شوراي ملي مينمايد.

تبصره 3 (الحاقي 19ˏ10ˏ1316)- جزائر مجاور هر يك از شهرستانها تابع آن شهرستان خواهند بود.

ماده سوم - هر استان در تحت اداره يكنفر استاندار قرار داده ميشود كه در حدود مقررات اين قانون بفرمانداران حوزه ماموريت خود دستور و تعليمات ميدهد و با وزارت داخلة رابطه مستقيم دارد

تبصره - استانداران داراي مركز ثابت نبوده در كليه امور شهرستانهاي تابعه بازرسي كرده و مسئول حسن جريان امور آنها هستند.

ماده چهارم - هر شهرستان را يكنفر فرماندار و هر بخش را يكنفر بخشدار و هر دهستان را يك دهدارو يك يا چند ده را يك كدخدا اداره خواهد نمود .

ماده پنجم - استاندار از بين مستخدمين رسمي دولت بموجب پيشنهاد وزارت داخله و تصويب هيئت دولت منصوب ميشود.

ماده ششم - فرماندار از بين مستخدمين رسمي دولت با پيشنهاد استاندار بوزارت داخله و تصويب هيئت دولت منصوب ميشود.

تبصره ـ وزير كشور در صورت لزوم ممكنست اشخاصي را كه داراي سابقه خدمت دولتي نيستند بسمت استاندار يا معاون استاندار و يا فرماندار‌ منصوب نمايد.

ماده 7 ـ بخشدار از بين مستخدمين رسمي دولت يا اشخاصي كه داراي سابقه خدمت دولتي نيستند به پيشنهاد استاندار و حكم وزارت كشور منصوب ‌ميشود.

ماده هشتم - ده دار از بين ساكنين بخش به پيشنهاد بخش دار و حكم فرماندار تعيين ميشود.

تبصره - وزارت داخله نيز ميتواند ده دار را از بين مستخدمين كشور به پيشنهاد فرماندار انتخاب نمايد.

ماده نهم - كدخدا از بين ساكنين دائمي ده يا دهات بمعرفي مالك و به پيشنهاد بخش دار و حكم فرماندار تعيين ميگردد.

تبصره - هر گاه كدخدا از انتظامات امور زراعتي فروگذار نمايد بتقاضاي مالك يا مالكين منعزل مي‌شود.

ماده دهم - فرمانداران در حدود قوانين داراي وظايف ذيل هستند كه در تحت نظر و مطابق دستور استاندار وظايف محوله را انجام مينمايند .

1 - حفظ سياست عمومي دولت در حوزه ماموريت خود و مراقبت در بهبودي اوضاع اجتماعي محل.

2- جديت در پيشرفت امور فلاحت و عمران و وادار كردن اهالي و ملاكين باجراي برنامه فلاحتي كه از طرف اداره كل فلاحت داده ميشود.

3 - مراقبت در پيشرفت امور اقتصادي و صناعت محل.

4 - مراقبت و جديت در اجراي مقررات بازرسي بهداشت نباتات و حيوانات و ساير مسائل مربوطه
به پيشرفت فلاحت.

5 - مراقبت در توسعه تربيت بدني و پيشرفت امور معارفي و تربيت اكابر.

6 - مراقبت و نظارت در امور بهداري و بهداشت

7 - نظارت در امور شهرداريها.

8 - انجام انتخابات نمايندگان مجلس شوراي ملي.

9 - انجام امر انتخابات شهرداريها و اطاق هاي تجارت.

10 - رياست شوراي اداري شهرستاني.

11 - رياست مجلس سربازگيري.

12 - رياست كميسيون ماليات بر درآمد.

13 - كليه امور ديگر كه مطابق قوانين بعهده فرماندار واگذار ميشود.

ماده يازدهم - فرماندار نماينده دولت و رياست عاليه بكليه ادارات كشوري شهرستان دارد و براي انجام وظايف قانوني آنها كمك هاي لازمه خواهد نمود و روساء ادارات و شهرستان نيز مكلف هستند در حدود قوانين تذكرات قانوني فرماندار را رعايت نمايند و در مسائلي كه با سياست عمومي دولت و امنيت محل و كارهاي سرحدي تماس دارد فرماندار را در جريان بگذارند فرماندار هر نوع اصلاحي را كه از لحاظ حسن اداره لازم بداند باستاندار پيشنهاد خواهد كرد و مي تواند نسبت برؤساي ادارات قلمرو ماموريت خود اظهار نظر نمايد فرماندار در تمام اين موارد گزارش اقداماتي كه نموده است براي استاندار خواهد فرستاد.

ماده دوازدهم - فرماندار قوانين و مقررات عمومي را در هر شهرستان باطلاع اهالي خواهد رسانيد وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتي نيز يك نسخه از دستورها و بخش نامه هائي را كه در موضوعات كلي و اساسي بدواير تابعه خود در شهرستان صادر مي نمايند براي استاندار خواهند فرستاد كه توسط مشاراليه بفرماندار ابلاغ شود.

ماده سيزدهم - فرماندار قوانين و مقررات را در قسمت مربوط بدواير تابعه خود مستقلا اجراء ميكند و مسئول اجراي آنها است در دواير و ادارات ديگر شهرستان نيز بدون اينكه مستقيما مداخله نمايد كه موجب اختلال در امور ادارات بشود نظارت دارد كه قوانين و مقررات كاملا مجرا شده مامورين دولت از حدود وظائف و اختيارات خود تجاوز ننمايند.

ماده چهاردهم - فرماندار ميتواند در قلمرو ماموريت خود بشكايت مردم وارسي كند و اگر ملاحظه نمايد كه قوانين و مقررات در يك مورد بموقع اجرا كذارده[گذارده] نشده يا يكي از مامورين كشوري قلمرو ماموريت او از حدود اختيارات خود تجاوز نموده است در آن باب وارسي نمايد ، فرماندار نتيجه وارسي را باستاندار گزارش خواهد داد.

ماده پانزدهم - مامورين شهرباني و امنيه مكلف هستند حوادث و اتفاقات محلي را بفرماندار اطلاع داده و دستورات قانوني او را بموقع اجراء گذارند.

ماده شانزدهم - فرماندار مكلف است اقلا سالي دو نوبت به قلمرو ماموريت خود سركشي نموده و اگر سوء جرياني در كار باشد رفع و گزارش اقدامات خود را بوزارت داخله بفرستد بعلاوه در هر موقع كه در قسمتي از شهرستان كار عام المنفعه مهمي در جريان باشد از قبيل ساختن راهها و تاسيس كارخانه و ساختن سد و امور فلاحتي مهم فرماندار بايد مرتبا سركشي نموده مراقبت نمايد كه در حدود مقررات امور پيشرفت نمايد و اگر بي ترتيبي هائي ملاحظه نمايد مكلف است باستاندار و ادارات مربوطه گزارش نمايد

ماده هفدهم - فرماندار ميتواند در امور فلاحتي با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعي شهرستان و همچنين براي حفظ اموال عمومي و آثار ملي در صورت اقتضاء در حدود قوانين مقررات انتظامي وضع نمايد و ادارات شهرستان مكلف هستند از نظامات فرماندار كه در حدود قوانين وضع شده باشد تبعيت نمايند فرماندار درهر مورد فورا بايد استاندار را مستحضر بدارد

ماده هجدهم - شوراي اداري شهرستاني تحت رياست فرماندار تشكيل و مركب خواهد بود از معاون فرماندار و رؤساي ادارات شهرستان - وظيفه شوراي مزبور تهيه وسائل بهبودي امور فلاحتي و آبادي و عمران شهرستان و بهداشت آن و بطور كلي مساعدت با فرماندار است در انجام وظائفي كه قانون بعهده او محول داشته شوري هر ماه لاقل [لااقل] يكمرتبه اجلاس مرتب خواهد داشت و بعلاوه هر وقت سوانح و اتفاقاتي در شهرستان بطور فوق العاده اتفاق افتد فرماندار در صورتي كه لازم بداند شورا را دعوت خواهد كرد و در هر مورد راي شورا را باستاندار بلافاصله گزارش خواهد داد جزئيات وظائف شورا را وزارت داخله بموجب نظامنامه معين خواهد نمود.

ماده نوزدهم - استاندار مؤظف است در كليه موارد از گذارشات[گزارشات] فرمانداران وزارت داخله و وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را در قسمتي كه مربوط بان ها است مستحضر نمايد.
وزارت داخله در امورات كلي و موارد مهمه و فوري بفرمانداران دستور داده استاندار را هم مطلع خواهد نمود فرمان داران نيز در موارد فوق هم گزارش اقدامات خود را مستقيما براي وزارت داخله خواهند فرستاد و استاندار را از آن مستحضر خواهند داشت.

ماده بيستم - كليه وظائفي كه بر عهده فرمانداران محول است بخش داران همان وظائف را در بخش ماموريت خود دارا هستند - بعلاوه مرجع مستقيم رسيدگي بكارهاي دهداران و كدخدايان بوده و در اعمال آنها نظارت خواهد داشت و گذارش[گزارش] اقدامات آنها را براي فرمان دار خواهند فرستاد.

ماده بيست و يكم - در هر بخش شوراي بخش تشكيل ميشود از بخش دار و رؤساي امور كشوري بخش به علاوه بقدر لزوم از بين مالكين و زارعين محل بعضويت انتخاب ميشوند. مدعوين مالكين و زارعين كمتر از سه نفر نخواهند بود.
وظايف شوراي بخش بقرار ذيل است
الف - بررسي در وضع هر يك از قراء محل و علل خرابي و وسائل عمران آنها و پيشنهاد وسائل مقتضي براي توسعه و پيشرفت عمران.
ب - مراقبت در رفع احتياجات بهداشت و ساير احتياجات عمومي قراء واقعه در بخش.
ج - اهتمام در تاسيس شركت هاي فلاحتي و بهره برداري.
د - راهنمايي و دادن تعليمات فلاحتي بمالكين و رعاياي محل.
هـ - ساير وظائف شوراي بخش در نظامنامه كه وزارت داخله تنظيم و بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد معين ميشود.
بخش دار راي شورا را در هر مورد باطلاع فرماندار و اداره كل فلاحت خواهد رسانيد.

ماده بيست و دوم - فرمانداران و بخش داران يكنفر از بين ساكنين حوزه ماموريت خود بسمت ده دار معين و براي يك يا چند ده يكنفر از ساكنين دائمي ده را بسمت كدخدائي ( مطابق ماده 9) تعيين خواهند نمود.

تبصره - ده دار نماينده دولت و كدخدا نماينده دولت و مالكين ميباشد.

ماده بيست و سوم – ساير شرائط انتخاب دهدار و كدخدايان و وظائف آنها را وزارت داخله بموجب نظامنامة كه بتصويب هيئت وزراء خواهد رسيد تعيين خواهد نمود.

ماده بيست و چهارم - وزارت داخله مجاز است از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر سال 1316 هر يك از مستخدمين وزارت داخله و ادارات تابعه آن را كه مقتضي بداند متقاعد نمايد حقوق تقاعد اين اشخاص مطابق اصول و حساب معمولي به نسبت ايام خدمت ( تصدي يا غير تصدي) پرداخته ميشود براي تامين حقوق آنها اعتبار لازم هر سال در بودجه وزارت داخله و ادارات تابعه آن منظور و بوسيله اداره تقاعد پرداخته خواهد شد. دخول ثانوي اين اشخاص به خدمت دولت مطابق مقرراتي خواهد بود كه در قانون استخدام كشوري براي ورود بخدمت دولت مقرر است.

ماده بيست و پنجم - وزارت داخله براي اصلاحاتي كه در تشكيلات فعلي خود لازم ميداند مجاز است مبلغ دو ميليون ريال از وزارت ماليه برسم وام علاوه بر ميزان بودجه مصوبه سال 1316 دريافت و از محل اعتباريكه در بودجه سال 1317 آن وزارت خانه به تصويب خواهد رسيد مسترد دارد.

تبصره - وزارت داخله مكلف است اعتبار اضافي مذكور را با اطلاع وزارت ماليه بمصرف برساند.

ماده بيست و ششم - قانون تشكيلات ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب چهاردهم ذيقعده 1325 قمري و كليه قوانين ديگر در آن قسمتي كه مخالف با اين قانون است نسخ ميشود.

اين قانون كه مشتمل بر بيست و شش ماده و صورت ضميمه است در جلسه شانزدهم آبانماه يكهزار و سيصد و شانزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

صورت ضميمه قانون تقسيمات كشور


استان

شماره

شهرستان

شماره

بخش

مركز

استان شمالغرب

1

خويخوي
1

خوي قطور

خوي
2

ماكو – بيجيك قرقويونلو – چاي پاره ماكو

3

چالدران اواجيق سكمن آباد قراعيني

4

چاي ياسار .

عرب لر


2

رضائيهرضائيه
1

اطراف شهر – نازلوچاي بكشلوچاي ترگورمرگور

رضائيه
2

شاپور چهريق صوماي برادوست شاپور

3

اشنويه

اشنويه


3

مهاآبادمهاباد
1

اطراف شهر – شهرويران . قراصو

2

سلدوز كهنه لاهيجان

نقده
3

ايل تيمور تورجان اخته چي

بوكان
4

سردشت و توابع

سردشت
5

سقز و بانه

سقز


4

تبريزتبريز
1

مواضع خان اوجان عباسي مهرانرود حاجي آقا

2

اسكو ويدهر دهخوارقان سردصحرا آذرشهر

3

رودقات ارونق انزاب شهاب شبستر

4

مرند . كركر - يكانات

مرند
5

بدوستان خانمرود الان براغوش هريس

6

اهر دكلمه‌يافت ازدندل . وركهان

اهر
7

گرمادوز ميخوان آنكوت ميشه پاره خداآفرين

8

ديرتار . دودانگه كيوان كليبر

كليبر
9

سراب

سراب
10

گرمرود يروانان كله بور كندوان ميانج

11

هشترود قوري چاي گرمخوران قوچكانلو

آتش بيك


5

اردبيلاردبيل
1

توابع اردبيل

2

اوجارود - مغان

پيله سوار
3

مشكين . ارشق

مشكين شهر
4

نمين دلكيچ - آستارا

نمين يا آستارا
5

خلخال و توابع

هراب


6

مراغهمراغه
1

بناجو ديزج ساتلمش براجو كاودول

2

مياندوآب آجرلو چهاردولي مرحمت آباد

3

شاهين دژ تيكان تپه صفا خانه

شاهين دژ

استان غرب

1

كردستانسنندج
1

اسفندآباد ييلاق

قروه
2

اورامان مريوان خورخوره

مريوان
3

حسين آباد تيله كوه2

گروسگروس


3

كرمانشاهانكرمانشاهان
1

سرفيروزآباد ماهي دشت چمچال

2

كنگاور صحنه

كنكاور
3

كليائي پيلدور روانسر جوانرو

سنقر
4

هرسين كاكاوند

هرسين


4

باوند پورشاه آباد
1

باوند پور گيلان

گيلان
2

قصرشيرين ذهاب سنجابي سرپل

قصرشيرين
3

كرند ييلاق گوران گهواره

كرند


5

پشت كوهعيلام
1

عيلام و توابع

2

مهران و توابع

مهران
3

دهلران موسيان ابدانان

ده لران


6

لرستان1

پيشكوه . كره كاه

كره گاه
2

بالا گريوه پائين گريوه

بالا گريوه
3

سلسله دلفان الشتر

دلفان


7

بروجردبروجرد
1

سيلاخور عليا و سفلي

سيلاخور
2

جاپلق بربرود

علي گودرز
3

چهارلنك

اخوره


8

همدانهمدان
1

دروب و توابع

2

اسد آباد

3

درجزين پيشخور عاشقلو

رزن
4

سردرود مهربان حاجيلو

كبوترآهنك


9

ملايردولت آباد
1

ملاير

2

نهاوند

نهاوند
3

تويسركان

تويسركان


10

خرمشهرخرمشهر
1

خرمشهر و توابع

2

آبادان قصبه11

خوزستاناهواز
1

اهواز رامهرمز هفت كل

2

دشت ميشان هويزه

خفاجيه
3

دزفول شوشتر مسجد سليمان

دزفول
4

ايزه - قشلاق - بختياري

ايزه يا قلعه زراسي
5

گشادكان فلاحيه

شادكان


12

كوه كيلويهبهبهان
1

يلاد شاپور زيدون ديلم

دهدشت
2

بابوئي بويراحمدي دشمن زياري طبيعي بهمة هنديجان

هنديجان

استان شمال

1

گيلانرشت
1

حومه فومنات صومعه سرا لشت نشاء كوچصفهان

كوچصفهان
2

لاهيجان – رانگو - دهشال

لاهيجان
3

پهلوي چهار فريضه – خمام – كسكر

پهلوي
4

مرحمت آباد رودبار سياه گل ديلمان چهارلو

رودبار
5

گركانرود اسالم طوالش

گركانرود


2

تنكابن1

شهسوار رامسر رودسر

2

نوشهر كجور و كلارستاق

نوشهر
3

لنگرود

ساري


3

مازندران1

ساري اشرف هزار جريب

2

بابل سر – بابل

بابل
3

آمل نور

آمل
4

شاهي سواد كوه بابل كثار

شاهي
5

فيروز كوه

فيروز كوه


4

گرگان1

گرگان – رستاق – شاكر – ساور

2

انزان – سدن – رستاق

بندر گز
3

كتل – فندرسك

راميان
4

دشت گرگان – جعفرباي - آتاباي

گنبد قابوس


5

طهرانطهران
1

شميران – كن

كن
2

لواسانات

افجه
3

غار – فشافويه

حضرت عبدالعظيم
4

ساوجبلاغ – طالقان

ينگي امام
5

شهريار

علي شاه عوض
6

ورامين

شهر ورامين
7

خوار – ايوانكي

قشلاق
8

دماوند

دماوند


6

قزوين1

دشتابي . رامند . افشاريه . اقبال . بشاريات

2

دودانگه

نهاوند
3

زهرا

صدرآباد
4

رودبار . الموت

گازرخان
5

خرقان

آوج
6

قاقازان . قهابه . فشگل دره

كوئين


7

قم و ساوهقم
1

قنوات . اراضي . اردهان . قهستان

قهستان
2

خلجستان

دستجرد
3

ساوه زرند

ساوه


8

كاشان1

كاشان . پشت مشهد . كويرات

2

جوشقان

ميمه
3

نطنز

نطنز


9

اصفهاناصفهان
1

ماربين . لنجان . براآن . برخوارجي

لنجان
2

نجف آباد . كرون . عربستان دهق

طهران
3

چهارمحال . ييلاق . بختياري

شهرگرد
4

اردستان . مهاباد . كوهپايه . رودشتين

اردستان
5

شهرضا . سميرم . جرقويه

شهرضا
6

فريدون . مكوئي

داران


10

عراقسلطان آباد
1

فراهان . شراه . مشك آباد . قره كهريز

فراهان
2

كزاز . سرابند

سربند
3

آشتيان . تفرش . رودبار

طرخوران
4

وفس - بزچلو

وفس


11

گلپايگانگلپايگان
1

گلپايگان . خونسار

2

كمره

خمين
3

محلات

دليجان


12

خمسهزنجان
1

زنجانرود . سلطانيه

2

ابهررود - خررود

ابهر
3

ايجرود . سجاسرود . بزينه رود . خدابنده لو

كرسف
4

انگوران . اورياد . غني . بيگلو

ماه نشان
5

طارم عليا و سفلي

طارم


13

سمنان و دامغانسمنان
1

سمنان و توابع – طرود . جام . دوزهير

2

سنگسر و شهميرزاد

سنگسر
3

دامغان و توابع

دامغان

استان جنوب

1

يزديزد
1

يزد – رباطات – پيشكوه – بافق – بهاباد –

بافق
2

نائين

نائين
3

اردكان – ميبد

اردكان
4

ندوشن – ميانكوه – مهريز – پشت كوه

ندوشن
5

تفت – كذابات

تفت
6

جندق

جندق


2

آباده1

آباده – چهار دانگه – ابرقو

2

سميرم

سميرم
3

كام فيروز – اردكان

اردكان
4

بوانات - قنقري

بوانات


3

شيرازشيراز
1

خلار – سروستان – بيضا – سياح

2

كريال – كوه مره – مرودشت – ارسنجان

ارسنجان
3

فيروز آباد – فراش بند – جره – خواجه

فيروز آباد
4

كازرون – خشت

كازرون
5

ممسني – ماهور - ميلاتي

ممسني


4

اصطهباناتنيريز
1

اصطهبانات – نيريز – آباده - طشك

اصطهبانات
2

فسا

فسا
3

داراب

داراب


5

جهرمجهرم
1

خفر صمكان - جهرم

2

جريم – سيدشهر - صخ

جريم
3

قير – كازرون – افزر – دريعه – زير كوه

قير


6

لنگه و لارستانلار
1

لارستان - مزايجان

2

لنگه – جهانگيريه – شيب كوه – گهورستان

جزاير لنگه
3

بيخه فال – بيخه احتشام – فومستان - گاوبندي

گاوبندي


7

بوشهربوشهر
1

شبانكار. دشستان . حيات داود

بندريك
2

دشتي . تنگستان

شنبه
3

علامرو . دشت . سيراف . سيرود .

علامرو دشت


8

عباسيبندرعباس
1

ميناب – شميل – تازيان – جزاير

ميناب
2

محال سبعه – رودان احمدي

طارم
3

موغستان – بيابان - بشاكرد

جاسك


9

كرمانكرمان(گواشير)
1

حومه – ماهان - شهداد

ماهان
2

راور – كوه – نيان – زرند

كوه تيان
3

بم – نرماشير – راين تهرود – يگان

بم
4

رفسنجان – بهرام آباد – نوقات – داوران – انار-

بهرام آباد
5

شهربابك – هرات – مردست

شهربابك
6

سيرجان – پاريز – بردسير - اقطاع

شهيد آباد


10

جيرفت1

جيرفت – جبال بارز

سبزدراران
2

اسفندقه – ساردويه – ارزويه

اسفندقه
3

رودبار – مشوجان – كلاشكرد - فلات

گنج خانوك

استان شمال شرق

1

مشهدمشهد
1

تبادكان – ماروسك

2

ارامه – بيوژن – پائين ولايت – سرجام -

جاغرق
3

چناران – درزاب – بقمچ – كل مكان - رادكان

چناران
4

سرخس – زور آباد

سرخس
5

جام و فريمان

جام
6

باخرز

قايباد يا يوسف آباد
7

نيشابور2

قوچانقوچان
1

سرولايت – ميانولايت – بام صفي آباد

2

پائين ولايت – قوشخانه

سيروان
3

دره جز

محمد آباد
4

كلات

كلات


3

سبزوارسبزوار
1

سبزوار – براكوه – طبس جوين

كلم آباد
2

مزينان – فرومد – كاه باشتن - خوار توران

داورزن
3

كوه ميش – شامگان – تكاب – ربع شامات

همائي


4

تربت حيدريهتربت حيدريه
1

بالا ولايت ازغند برس و كدكن محولات

فيض آباد
2

سنگان زاده رشتخوار

سنگان
3

كاشمر رستاق كوهپايه

كاشمر
4

خواف زوزن نصرآباد

روي


5

قائناتبيرجند
1

شهاباد القورتهاجان مؤمن آباد

2

قائن زهان پس كوه دشت بياض

قاين
3

طبس مينا زيركوه

اپژ
4

قيس آباد خف

مختاران


6

فردوسفردوس
1

فردوس بشرويه ارسك ديهوك

2

گناباد پس كاوت براكوه

جويمند
3

بجستان دستجردان

4

طبس اسعاك حلوان

طبس


7

بجنوردبجنورد
1

چارده چناران – كندبار – گرمخان – سملقان شقان

2

اسفراين جاجرم چهارده سنخاص

اسفراين
3

كوكلان

مراوه تپه


8

شاهرودشاهرود
1

زير رستاق كوه پايه كلاته خيج دمعلا

بسطام
2

ميامي عباس آباد بي ارجمند

ميامي


6

مكرانزاهدان
1

زاهدان ميرجاوه و توابع

2

زابل و نهبندان

زابل
3

ايرانشهر

ايرانشهر
4

قصر قند - ياهوكلات چاه بهار

قصر قند

اين جدول ضميمه قانون تقسيمات كشور بوده و صحيح است
رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري