اصلاحيه تصويبنامه شماره 4489/ ت 14298ك مورخ 74/7/14

مصوب 1377/05/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاحيه تصويبنامه شماره 4489/ ت 14298ك مورخ 14/4/74


مصوب 1377,05,07

هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1377 بنا به پيشنهاد شماره 2281/42/4/1 مورخ 20/3/1377 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط ‌تقسيمات كشوري - مصوب 1370 - تصويب نمود:
‌نام شهر و شهرستان برداسكن درتصويبنامه شماره .4489/ت 14298 ك مورخ 14/4/1374 به شهر و شهرستان بردسكن اصلاح مي‌شود.

معاون اول رييس‌جمهورـ حسن حبيبي